จัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์

จัดหาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์เแวร์ ให้เหมาะสมกับลูกค้าพร้อมตั้งค่าให้พร้อมใช้งาน

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท