บริการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย

บริการออกแบบและติดตั้งสำหรับบริหารทรัพยากรระบบเพื่อควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท

ติดตั้งระบบ LAN และ WiFi

Install LAN and WiFi systems

บริการให้คำปรึกษาและวางระบบ LAN ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายทั่วไป (LAN) หรือไร้สาย (WIFI หรือ Wireless LAN)

Firewall Security

การรักษาความปลอดภัย firewall

บริการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายภายในองค์กรที่ป้องกันการโจมตีจากภายนอก

VPN (Virtual Private Network)

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน

เชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา หรือ Work From Home (VPN)

ติดตั้งเครื่องแม่ข่าย (Server)

ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและวางระบบ

เป็นการติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย รวมไปถึง เครื่องแม่ข่ายแบบต่างๆ สำหรับบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานร่วมกันโนออฟฟิศ เป็นต้น

Internet Load Balance

เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมากกว่า 1 ผู้ให้บริการ

การนำ WAN Link มากกว่า 1 เส้นมาต่อเข้ากับอุปกรณ์ Network ตัวเดียวกัน เพื่อความต่อเนื่องของการใช้งานอินเตอร์เน็ต