IT PROFESSIONAL SUPPORT

บริการให้คำปรึกษาและดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในด้าน Hardware/Software/Network ของอุปกรณ์ PC/Laptop , Server และอุปกรณ์ Network

ประเภทของการให้บริการ แบ่งเป็น 2 แบบ

บริการให้คำปรึกษาและดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในด้าน Hardware/Software/Network ของอุปกรณ์ PC/Laptop , Server และอุปกรณ์ Network พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุหลักที่เกิดขึ้น เพื่อแนะนำให้กับลูกค้าเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งตรวจสอบแก้ไข Performance ของระบบให้ทำงานได้ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

Onsite Support

บริการแก้ไขปัญหาด้าน IT โดยการเข้าไปแก้ปัญหาที่ออฟฟิศของลูกค้า
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Remote Support

การแก้ปัญหาด้าน IT เบื้องต้นจากระยะไกล โดยไม่ต้องเข้าไปหน้างาน โดยใช้โปรแกรม Remote ไปยังเครื่องลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น Anydesk Ultraviewer เป็นต้น